Zkoušení, klasifikace a odborná realizace | Knauf Insulation

Zkoušení, klasifikace a odborná realizace

1) Zkoušení požární odolnosti systému

Systém Firestop multi VZT pro vodorovné pravoúhlé potrubí byl zkoušen podle zkušební metody uvedené v EN 1366-1. Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Vzduchotechnická potrubí.

Systém Firestop multi OTK pro vodorovné a svislé čtverhranné potrubí byl zkoušen podle zkušební metody uvedené v EN 1366-8. Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 8: Potrubí pro odvod kouře.

Tyto zkoušky byly vykonány spolecností FIRES, s.r.o. autorizovanou osobou pod registračním číslem SK01, se sídlem : Osloboditelov 282, Batizovce, Slovenská republika. Číslo zkušebního protokolu FIRES-FR-048-12-AUNE (vodorovné vzduchotechnické potrubí, požár zvenku), FIRES-FR-030-12-AUNE (vodorovné vzduchotechnické potrubí, požár zevnitř), FIRES-FR-023-12-AUNE (svislé vzduchotechnické potrubí, požár zevnitř), FIRES-FR-0336-13-AUNE (svislé vzduchotechnické potrubí, požár zvenku) a FIRES-FR-035-13-AUNE (vodorovní vzduchotechnické potrubí, požár zevnitř).

2) Klasifikace požární odolnosti systému

Systém Firestop multi VZT pro vodorovné čtverhranné potrubí je klasifikován podle EN 13501-3+A1 Požární klasifikace stavebních výrobku a konstrukcí staveb - Část 3: Klasifikace podle výsledku zkoušek požární odolnosti výrobku a prvku bežných provozních instalací: požárně odolná potrubí a požární klapky (konsolidovaný text).

Systém Firestop multi OTK pro vodorovné a svislé čtverhranné potrubí je klasifikován podle EN 13501-4+A1. Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 4: Klasifikace podle výsledku zkoušek požární odolnosti prvku systému pro usměrnování pohybu kouře (konsolidovaný text).

Na vyžádání je možné zaslat protokoly o klasifikaci požárních odolností: FIRES-JR-047-12-NURE (potrubí na odvod tepla a kouře) a FIRES-JR-046-12-NURE.

3) Montáž systému a zaškolení realizačních firem

Realizace systému Firestop multi mohou vykonávat pouze společnosti, jejichž zaměstnanci byli zaškoleni odborným zástupcem spolecnosti Knauf Insulation, s.r.o. Zaškolení bude dokladováno certifikátem a jmenným seznamem zaškolených zaměstnanců.

Zaškolená společnost přebírá zodpovednost za správnost vyhotovení systému a dodržování všech podmínek uvedených v tomto technickém návodu. Na realizační spolecnost taktéž přechází zodpovednost za funkčnost systému.

Pri odevzdávání zhotoveného systému realizační společnost předkládá: technický list systémového řešení, technické listy a certifikáty k použitým výrobkům, certifikát o zaškolení odborným zástupcem společnosti Knauf Insulation, s.r.o.