Pravidla montáže desek Heraklith

Před montáží je třeba nechat desky Heraklith aspoň 48 hodin aklimatizovat při odpovídající teplotě a relativní vlhkosti v místnosti, kde budou použity. V místnosti by mělo být možné větrat a měla by být dokončena montáž oken. Desky musí být celou dobu chráněny před přímým působením vlhkosti (déšť, protečení stropních konstrukcí atd.)

1.) Certifikace

Všechny produkty dodávané pod značkou Heraklith plně odpovídají mezinárodní i české certifikaci. Záruku dáváme pouze na námi dodané desky.

2.) Skladování

Pro všechny druhy desek z dřevité vlny platí následující doporučení: - před použitím je skladujte na suchém místě ideálně na původních paletách, - pokud to není možné, skladujte je na suchém místě podložené na 3 místech kolmo k podlouhlé hraně desky dřevěným prvkem dostatečné šířky, - při přenášení noste desky za hrany stejnými (pohledovými) stranami vždy proti sobě; desky jsou skládány na paletu pohledovou stranou vzhůru, - desky s povrchovou úpravou skladujte na suchém místě pohledovou stranou vždy proti sobě; chraňte desky před působením mrazu.

3.) Balení

Desky z dřevěné vlny jsou baleny a dodávány na paletách s ochrannými rohy. Na uceleném balení je etiketa se všemi platnými informacemi.

4.) Manipulace s deskami

S deskami je nutné zacházet opatrně. Při odebírání desek z palety a během manipulace zamezte vzájemnému posouvání desek po sobě. Může dojít obroušení povrchových vrstev a vzniku škrábanců ve struktuře vláken.

5.) Základní doporučení k montáži

Desky jsou na paletu skládány ve výrobě postupně z jedné šarže a měli by být takto z jedné šarže i instalovány. Tím lze omezit možnou barevnou odchylku jednotlivých výrobních šarže. Preferovaný způsob montáže je u desek se zkosenou AK hranou na sraz, v případě kolmé T spáry na vazbu.

6.) Montáž na podkonstrukci pomocí vrutů

Desky zajistěte v požadované poloze na předem definované podkonstrukci (ocelové, dřevěné) a pomocí utahováku upevněte vhodný spojovací prostředek (HT-T vruty, FN šrouby, TX/TN šrouby) ve správné vzdálenosti od hrany nebo rohu desky.

7.) Montáž na podklad pomocí DDS šroubů

Ověřte kvalitu povrchu a vzdálenost výztuže od líce. Zajistěte desky v požadované poloze opřením o podkladní konstrukci a pomocí vrtacího kladiva (vrták 6,5 mm do betonu/zdiva) vyvrtejte v místech odpovídajících kotevnímu plánu otvor pro vložení DDS šroubů. Vrtejte tak, abyste nepoškodili povrch desek. DDS šroub následně zašroubujte pomocí nástavce tak, aby se dosedací plocha vrutu otiskla do povrchu desky bez jejího poškození. Zakryjte hlavu šroubu pomocí strukturované krytky.

8.) Montáž na dřevěné podkonstrukce sponkováním

Desky tloušťky vyšší než 25 mm lze do dřevěné podkonstrukce upevňovat pomocí samorozpěrných spon. Sponkování vodorovných konstrukcí není možné.

9.) Manipulace a zpracování barvených desek

Desky barvené z výroby podle RAL vzorníku barev (pouze zakázky nad 500 m2) jsou při manipulaci zvlášť náchylné k poškození či zašpinění. Proto je doporučujeme zpracovávat se zvýšenou opatrností a čistotou práce i prostředí. Pracovníci by měli nosit textilní nebo kožené rukavice. Po montáži barvených desek už by neměly probíhat žádné další prašné či mokré procesy. Barvené desky skladujte vždy lícovou stranou proti sobě, abyste zabránili poškození. Nezpracovávejte poškozené desky.

10.) Vkládání desek do bednění

Pro zmenšení rizika zatékání cementového mléka do desek Heraklith doporučujeme desky před uložením lehce navlhčit, což zajistí perfektní spojení s přibetonovávanou konstrukcí.

11.) Sesychání desek

Desky z dřevité vlny jsou ovlivňovány objemovými změnami, které jsou vlastní všem produktům na bázi dřeva. Tyto změny odpovídají EN 13168.

12.) Zamezení vzniku fleků vlivem vlhkosti

Desky z dřevité vlny jsou odolné vlhkosti i vodě. Nátěry a barvy aplikované z výrobního závodu jsou odolné vlhkosti. V případě, že jsou desky v kontaktu s kapalnou vodou, může nicméně nátěr nebo barva zhnědnout. Pro odstranění těchto efektů doporučujeme: - zabraňte vnikání vody do desek – zajistěte správnou montáž odpovídající technické specifikaci výrobce desek a správně vyřešte detaily, - po vyschnutí velmi lehce přebruste desky jemným smirkovým papírem (hrubost 80), - lehce přestříkejte zakrývací barvou ve stejném RAL odstínu.

13.) Vlastní váha a váha konstrukce

Hmotnost homogenních desek z dřevěné vlny se pohybuje od 10 kg/m2 pro 25 mm tlustou desku po 18 kg/m2 pro 50 mm tlustou desku. Pro návrh zatížení nosné konstrukce je nutné uvažovat dále vlastní váhu konstrukce a případné dodatečné izolační vrstvy, jsou-li součástí konstrukčního řešení.

14.) Čištění desek

Desky Heraklith čistěte jemným kartáčem.

15.) Venkovní aplikace

Desky Heraklith se mohou použít jako zvukově pohltivé obklady nebo panely i ve venkovním prostředí. Produkty pro tyto aplikace vyrábíme zvlášť. Proto uveďte požadavek na vnější použití na objednávce: Heraklith Facade nebo Heraklith Facade AK.

16.) Desky se zvláštním požadavkem na třídu reakce na oheň

Standartní řada desek z dřevité vlny Heraklith C je dodávána s třídou reakce na oheň dle ČSN EN 13 501 (B, s1-d0). Nicméně i desky třídy reakce na oheň B, s1-d0 mají dle ČSN 73 0863 index šíření plamene po povrchu is= 0 mm/min. V případě požadavku PBŘ lze po dohodě dodat desky Heraklith A2 C, které jsou vzhledově identické, ale mají klasifikaci dle ČSN EN 13 501 (A2, s1-d0). Protože jsou tyto desky vyráběny na objednávku zvlášť, je nutné tento požadavek uvést na objednávce: Heraklith A2 C.

  • Před použitím skladujte desky v horizontální poloze na suchém místě, ideálně na původních paletách, nebo na 3 vhodně širokých dřevěných podkladcích.
  • Vždy chraňte desky před přímým působením vlhkosti a kapalné vody – před deštěm a zatékáním - i na stavbě.
  • Neskladujte v exteriéru pod kontaktně přehozenou plachtou! Hrozí riziko zpětné kondenzace vlhkosti do materiálu.
  • Při skladování v interiéru můžete odstranit původní obal.
  • Při skládání desek (odkládání), dávejte desky vždy pohledovou/lícovou stranou k sobě – aby byly vzájemně chráněny před poškození.
  • Před montáží desek z dřevité vlny jim dejte možnost se v místnosti, kde budou montovány, aspoň 48 hodin aklimatizovat.
  • Montáž desek v interiéru by měla probíhat v dobře větratelných místnostech, kde jsou již nainstalována okna a dveře, a neprobíhají a nebudou probíhat žádné další mokré procesy jako je např. betonáž nebo omítání.
  • Nepoužívejte tepelné zářiče nebo ohřívače v místnostech, kde jsou desky z dřevěné vlny skladovány nebo montovány.