Návrh tloušťky izolantu

Návrh tloušťky izolantu

Návrh tloušťky izolantu

Návrh izolantu po stránce tloušťky a typu provádí zpravidla projektant. Kromě mechanických ohledů uložení izolace je třeba správně stanovit její tloušťku s ohledem na správnou funkci ve střešní skladbě. 

Kromě kladného efektu zateplení odrážející se v energetické úspoře, musí izolant také kompenzovat fyzikální děje odehrávající se v souvrství izolace a přilehlých materiálů. Zde je zásadní zejména kondenzace vodních par, která hrozí při podlimitním množství izolantu v podmínkách na rozmezí exteriérových a interiérových teplot.

Níže naleznete orientační návod pro výběr tloušťky a typu izolace do šikmé střechy. Typ izolace zvolte podle výsledného součinitele prostupu tepla střechy. Čím nižší hodnota, tím je střecha energeticky úspornější. Norma ČSN 73 0540-2 doporučuje pro šikmou střechu se sklonem do 45° hodnotu součinitele prostupu tepla 0,16 až 0,24 W/m2K.

Příklad řešení tloušťky izolantu a jeho dopad na energetickou úspornost budovy můžete sledovat na obrázku.