Zateplení nad krokvemi

Zateplení nad krokvemi

zateplení nad krokvemi

Nadkrokevní zateplení je vhodné pro novostavby i rekonstrukce. Výšku vrstvy izolace nad krokvemi lze navrhovat až do úrovně 320 mm. 

V závislosti na tloušťce skladby a zvoleném typu tepelné izolace lze dosáhnout výslednou hodnotu součinitele prostupu tepla až 0,11 W/m2K. Kromě samotného uložení izolace nad krokvemi je možné tento typ zateplení kombinovat s izolací mezi krokvemi a dosáhnout ještě lepších výsledků.

Níže naleznete postup při provádění nadkrokevního zateplení. Tento postup je určený pro zateplení šikmých střech nad krokvemi s viditelnou konstrukcí krovu ze strany interiéru.

 

1. Krov je třeba upravit tak aby krokve nepřesahovaly pozednici z důvodů proveditelnosti pozdější instalace vzduchotěsného řešení LDS Homeseal.

2. Střecha se opatří prkenným nebo deskovým záklopem. Tato vrstva je zespodu pohledová stejně jako krokve. 

 

3.  Další vrstvou je vzduchtěsné řešení LDS Homeseal - vhodná parobrzda (na obrázku Homeseal LDS 2). Jednotlivé pásy se pokládají zdola a vzájemně se s přesahem slepují páskou LDS Solifit. Ke zdivu budovy je fólie zatěsněna pomocí tmelu LDS Solimur.

4. Následuje montáž vynášecí konstrukce nad úrovní původních krokví. Distanční trámky z tvrdé minerální vaty slouží jako podklad pro montáž dřevěných hranolů 100 × 60 mm, které slouží jako příprava pro rošt střešní krytiny. Hranol je kotvený přes distanční trámky speciálními vruty přenášejícími tlakové i takové síly.

 

5. V dalším kroku přichází na řadu samotné zateplení vložení izolace Unifit mezi vytvořenou konstrukci. Doporučujeme vyplnit izolací také celou dutinu podbití v oblasti okapové hrany. 

6. Dále se instaluje doplňková hydroizolační vrstva střešní krytiny (rovněž výrobek z řady Homeseal LDS, např. LDS 0,04 Fix Plus), nosný rošt a samotná krytina. 

7. Důležitým předpokladem maximální funkčnosti a vzduchotěsnosti je navrhnout konstrukci tak, aby v žádném místě neprocházel masivní dřevěný prvek přes vzduchotěsnou rovinu. Doporučujeme, aby zateplení střechy navazovalo na zateplení fasády.