SMARTwall jsou desky fasádní vaty s povrchovou úpravou ze silikátového nástřiku. Zlešuje se tím přídržnost a zkracuje doba nanášení lepidla. Před nanesením lepidla se nemusí deska lepidlem přestěrkovat tak jako u tradiční fasádní vaty bez nástřiku.

1) Příprava podkladu

Vlhký podklad - nejdříve se musí odstranit příčina, zatepluje se, až zdivo vyschne.

Zaprášený, špinavý podklad - je nutné mechanicky očistit, omést, případně otryskat tlakovou vodou.

Zvětralý povrch - je nutné mechanicky očistit, odsekat, případně otryskat s použitím vhodné technologie.

Mech, plísně, houby - je nutné mechanicky očistit, stěnu je následně vhodné ošetřit desinfekčním přípravkem.

Nutno odstranit ostré, vystupující části malty, nesoudržné a odlupující se vrstvy nátěru a omítek, zbytky odbedňovacích přípravků – otryskat vodou s přidáním detergentu.

Podklad musí být čistý, suchý, bez mastnot a nečistot. Podklad musí být únosný – schopný udržet nalepené fasádní desky s nástřikem před kotvením. Nezapomeňte připravit klempířské prvky a kotvy – rozšíření o tloušťku izolace (hromosvod, satelit, parapety, římsy…).

Vhodnými podklady jsou zděné stěny, betonové povrchy panelů, pevné a soudržné cementové, vápenocementové omítky, porobeton apod. Opravy nesoudržných podkladů se provádí s předstihem, aby mohlo dojít k dostatečnému vyschnutí opravovaných ploch(min.14 dní). Přípustná tolerance odchylky od rovinnosti je +/- 1 cm na délku 1 m, tak aby se ETICS spojil s podkladem bez pomocí hmoždinek.

2) Založení systému

Před založením systému se provede jeho vyměření pomocí nivelačního přístroje nebo vodováhy (laserové nebo hadicové). Zajistí se absolutní rovina.

zatepleni-fasady-1-1.jpg

Osazení zakládacích (soklových) profilů

Provede se osazení zakládacích profilů příslušné šířky (dle síly izolantu) z lehkých, alkalicky stálých kovů.Tyto se kotví zatloukacími hmoždinkami v min.počtu 3 ks na 1 bm.

zatepleni-fasady-2-1.jpg

Eventuální ukončovací profily se osadí před započetím lepení izolantů. Aplikují se těsnící a dilatační pásky a profily na navazující části konstrukce, pokud jsou navrženy.

Vzniklý prostor mezi zakládacím profilem a stěnou objektu se vyplní silikonovým tmelem tak, aby, aby po montáži izolantu nevznikly dutiny a tím se zabránilo eventuálnímu vzniku „komínového efektu“.

Při vytváření vnitřních a vnějších rohů se provede zastřižení profilu tak aby svíral potřebný úhel. Tzv. okapnička na čelní straně profilu musí probíhat, bez přerušení, po celém vnějším obvodu zateplení. Vzájemné napojení zakládacího profilu se provádí s mezerou 2 mm s použitím plastových spojek.

zatepleni-fasady-3-1.jpg

zatepleni-fasady-4-1.jpg

3) Lepení izolantu

Izolační desky se lepí zásadně na vazbu s minimálním přesahem 20 cm, a to vždy směrem od zakládací lišty nahoru.

Fasádní desky s nástřikem SMARTWALL se lepí pomocí rámečku a bodů. Nanášení se provede tak, aby lepená plocha tvořila min. 40% povrchu rubu desky. Nanášení lepidla se provádí ručně pomocí zednické lžíce. Lepidlo se nanese po obvodu desky se 3 body-terči dle nerovnosti podkladu a s ohledem na navržené kotvení. Lamely s kolmým vláknem se zásadně lepí celoplošně, tj. lepidlo se nanese na celou plochu lamely přiléhajíci ke stěně.

Var. A) Nanášení lepidla na SMARTwall desku s jednostranný nástřikem (C1)

zatepleni-fasady-5-1.jpg

zatepleni-fasady-6-1.jpg

zatepleni-fasady-7-1.jpg

zatepleni-fasady-8-1.jpg

Var. B) Nanášení lepidla na SMARTwall desku s oboustranným nástřikem (C2)

zatepleni-fasady-9-1.jpg

zatepleni-fasady-10-1.jpg

Použití odřezků desek je možné jen v případě, že jejich šířka je větší než 15 cm. Takovéto odřezky je možné použít pouze v ploše stěny. Odřezky desek menší než polovina izolační desky se nesmí osazovat na nárožích, v koutech, podhledech, v místech navazujících na ostění, nadpraží a parapetů výplní otvorů. V případě použití může dojít ke vzniku prasklin na finální povrchové úpravě nebo vzniků tepelných mostů.

Zásady aplikace izolantu

První řada desek usazovaných do zakládacího profilu se těsně přitiskne k přední straně profilu tak, aby jej nepřesahovala a ani nebyla zapuštěna.

Spára mezi zakládacím profilem a podkladem se řádně utěsní.

Při nanášení lepidla a při osazování desek se nesmí lepidlo dostat na boční stranu desek.

Desky se musí lepit těsně na sraz.

Styky mezi deskami nesmí kopírovat trhliny v podkladu, styk dvou různorodých konstrukcí.

Desky nesmí kopírovat různé tloušťky konstrukcí.

Dilatace musí být dodrženy, spáry desek je nesmí překrývat.

Pro kontrolu rovinnosti nalepených desek se použije vodováha.

Vazba desek tepelného izolantu - vnější nároží

lepeni4_A.jpg

ILUSTRAČNÍ FOTO - Vazba desek tepelného izolantu - vnější nároží

1. Tepelný izolant
2. Talířová hmoždinka

4) Stavební otvory (pro okna a dveře)

Obložení otvorů (oken, dveří) se provede tak, aby křížení spár desek bylo nejméně 10 cm od rohu.

Vodorovné a svislé spáry nesmí lícovat s ostěním, napražím ani parapetem (všech výplní otvorů).

V místě ostění, nadpraží a parapetů se desky v ploše lepí s přesahem.

Desky v ostění, nadpraží a parapetu se k desce v ploše přisadí (v závislosti na rámu okna, dveří apod.).

Veškerá napojení ETICS na přilehlé konstrukce se provádí tak, aby nemohlo dojít k pronikání vody do systému a ke vzniku škodlivých trhlin- k tomu se použijí těsnící pásky, dilatační nebo ukončovací lišty a těsnící tmely.

Vazba desek tepelného izolantu u okna správné vs. špatné provedení

lepeni5.jpg

1. Tepelný izolant
2. Talířová hmoždinka

V případě nedodržení doporučených postupů může dojít ke vzniku trhlin v rozích kolem oken. Trhliny způsobí zatečení vody do systému a tím degraduje funkčnost systému.

5) Kotvení hmoždinek

Kotvení se provádí po kontrole rovinnosti ETICS. Kotvení systému se provádí 1-3 dny po osazení izolantu a před provedením výztužné (armovací) vrstvy.

Délka hmoždinky se obecně stanovuje jednoduchým výpočtem – hloubka kotvení v nosné konstrukci+stávající omítka + lepící tmel s izolantem = délka hmoždinky. Kotvení, druh hmoždinek, jejich počet, polohu vůči výztuži a rozmístění v ploše ETICS určuje projektová dokumentace.

Nesmí se překročit maximální doba vystavení hmoždinek UV záření, tj. doba po kterou nebudou hmoždinky kryty dalšími vrstvami systému. Možnou dobu vystavení hmoždinek UV záření stanovuje jejich výrobce.

Zásady kotvení hmoždinek

Vrt pro osazení hmoždinky

Vrt pro osazení hmoždinky se provádí kolmo k podkladu. Pro ETICS s minerální izolací se s vrtáním začne až po propíchnutí desky vrtákem. Průměr vrtáku se stanoví dle druhu použité hmoždinky stanovené v projektové dokumentaci. Do vysoce porézních hmot a hmot s dutinami se otvory vrtají bez příklepu. Hloubka vrtu se provede o 10 mm delší než je předepsaná kotevní délka hmoždinky.

zatepleni-fasady-11-1.jpg

Osazení hmoždinky

zatepleni-fasady-20-1.jpg

zatepleni-fasady-13-1.jpg

zatepleni-fasady-14-1.jpg

Nejmenší vzdálenost osazení hmoždinky od rohů se doporučuje 10 cm.

Talíř osazené hmoždinky nesmí narušovat rovinnost základní vrstvy.

Špatně osazená, poškozená nebo deformovaná hmoždinka se odstraní a nahradí se poblíže novou.

Nelze-li špatně osazenou nebo deformovanou hmoždinku odstranit, upraví se tak, aby nenarušovala celistvost a rovinnost ETICS.

6) Základní výztužná vrstva - armování systému

Před započetím armování se osadí všechny ukončovací, dilatační, těsnící lišty a zesilující vyztužení. Nejdříve se armují nároží, hrany, ostění, nadpraží objektu a  další určené plochy v projektové dokumentaci. K tomu se použijí plastové nebo nekorodující rohy s již zabudovanou sklovláknitou tkaninou.

zatepleni-fasady-15-1.jpg

V místech dilatací se použijí speciální dilatační profily s nakašírovanou sklovláknitou tkaninou. Při jejich napojování se musí dodržet zásada překrývání zezdola nahoru a to v min. délce 20 mm. V místech spojů rohových profilů, musí být tkanina řádně přeložena min.10 cm. V oblasti rohů oken a dveří se provedou diagonální výztuhy o ploše min. 20x30 cm, doporučuje se rozměr 25x50 cm.

zatepleni-fasady-16-1.jpg

Ve styku okenního ostění a nadpraží se provede vyztužení pásem armovací tkaniny v šíři ostění (nadpraží) a to min 15 cm od rohu na každou stranu.

7) Armování otvorů

arma_A.jpg

V tomto pracovním kroku se doporučuje osadit veškeré kotevní prvky – např.pro hromosvody, okapové svody, osvětlení atd.

Zásady armování otvorů

Na desky se nanese armovací tmel ručně ozubeným hladítkem 10x10 mm.

Do připraveného lože z tmelu se vtlačí tkanina – tmel, který prostoupí oky se následně po případném doplnění vyrovná a uhladí.

Armovací tkanina se doporučuje ukládat směrem od shora dolů s min.přesahem ve spojích 10 cm.

Přesah 10 cm se doporučuje provést i v místech vyztužení a na rozích objektu.

Základní vrstva se provádí v tloušťce 3-6 mm.

Pokud se nedosáhne tloušťky 3 mm v jednom pracovním kroku, doporučuje se provést další vrstvu v průběhu 12-24 hodin, již bez další výztuhy.

Armovací tkanina nesmí ležet na izolantu bez tmelu.

Armovací tkanina musí být uložena bez záhybů a z obou stran musí být kryta tmelem.

Struktura armovací tkaniny nesmí být prokreslena do povrchu armovacího tmelu.

Tkanina se ukládá do vnější třetiny výztužné vrstvy, pokud to celková tloušťka vrstvy dovoluje.

Minimální krytí tkaniny se doporučuje 1 mm, místech přesahů 0,5 mm.

Pokud se provádí těsnění tmelem v úrovni základní vrstvy, musí se při jejím provádění vytvořit spára o šířce a hloubce potřebné pro určený tmel, podle předpisu výrobce.

Dekorativní prvky se lepí na dokončenou základní vrstvu a po jejich obvodu se utěsní trvale pružným tmelem dle projektové dokumentace.

Zvýšení odolnosti ETICS proti mechanickému poškození, lze provést dvojím vyztužením v základní vrstvě . Časový rozdíl mezi dvojím armováním nesmí přesáhnout 24 hodin.

zatepleni-fasady-17-1.jpg

zatepleni-fasady-18-1.jpg

zatepleni-fasady-19-1.jpg

8) Provedení finální povrchové úpravy

Zásady provedení finální povrchové úpravy

Před prováděním omítky a nátěrů se zajistí ochrana před znečištěním všech přilehlých konstrukcí, osazených prvků a prostupujících konstrukcí.

Před aplikací omítky se provede penetrace podkladu příslušnou penetrací určenou v projektové dokumentaci.

Vlastní aplikace omítky se provádí dle příslušného technického listu a návodu na obalu produktu.

Doporučuje se používat nerezové nářadí.

Omítky se nanáší obvykle od shora dolů a po té se provede dle technického listu její vystrukturování.

Při použití barevné omítky se doporučuje použití barevné penetrace.

Ucelené plochy se provádí v jednou pracovním kroku bez přerušení.

Eventuální nátěrové hmoty se nanáší zpravidla válečkem po předchozím vyschnutí omítky , dle technických listů výrobce.

9) Kontrola

Podstatnou zásadou je provádění kontrolní činnosti v souladu s normou ČSN 732901. Po celou dobu aplikace ETICS kontrolovat stav ochrany před klimatickými vlivy.

Shoda používaných součástí a příslušenství ETICS se specifikacemi od výrobce se provádí průběžně po celo aplikační dobu.