Montážní pokyny pro foukanou izolaci

Obsah

Příprava instalace

Stroj na foukání minerální vlny – příprava a nastavení

Kontrola vlastností izolace

Příslušenství: přístroje a hadice

 

Příprava instalace

1. Přijeďte připraveni

Zajistěte veškeré potřebné vybavení a materiál pro dosažení nejlepší výsledné kvality:

 • Izolační materiál
 • Foukací zařízení
 • Vybavení pro přístup (žebříky a pod.)
 • Zařízení pro kontrolu kvality
 • Ostatní běžné nářadí
 • Ochranné pracovní prostředky
 • Vybavení pro čištění a úklid

2. Prozkoumejte místo instalace

Vyhodnoťte vhodnost a únosnost stropu či podhledu pro aplikaci foukané izolace (konstrukce by měl vždy posoudit statik).

Změřte rozměry prostoru, do kterého bude aplikována izolace. Vypočtěte objem izolace, která bude aplikována se zohledněním vlivu trámů, potrubí a dalších prvků. Správný výpočet objemu prostoru do kterého bude instalovaná izolace je důležitý pro výpočet a kontrolu spotřeby materiálu.

Tloušťku izolace by měla určovat projektová dokumentace. Při jejím návrhu je nutno vycházet z hodnoty součinitele prostupu tepla (resp. tepelného odporu) které je vhodné dosáhnout v souladu s požadavky ČSN 730540. Deklarované hodnoty tepelného odporu pro různé tloušťky materiálu Supafil Loft naleznete na obalu. Součástí projektové dokumentace by měl být také výpočet bilance vlhkosti (podle ČSN EN ISO 13788, resp. ČSN 730540-4).

Pro zajištění vzduchotěsnosti a případně úpravu difúzních vlastností jednotlivých vrstev může být nutné použit některé z fólií systému Homeseal LDS.

Zajistěte, zda jsou splněny všechny požadavky v souvislosti s ochranou a vedením elektrických, plynových, vzduchotechnických a dalších sítí. V novostavbě zajistěte, aby všechny instalace byly dokončeny, než začnete s foukáním tepelné izolace.

3. Připravte prostor na instalaci

Zajistěte, aby po instalaci nepřiléhala tepelná izolace na chladné straně zdola k difúzně uzavřeným povrchům.

Přesvědčte se, zda konstrukce stropu nebo podhledu splňuje požadavky na vzduchotěsnost.

Připravte lávky, které umožní přístup ke všem revizním místům.

Připravte značky označující hloubku izolace kterou je nutné nafoukat.

4. Osobní ochranné pracovní prostředky

Při aplikaci doporučujeme použít vhodné osobní ochranné prostředky:

 • Pracovní oděv s dlouhými rukávy a ochranou hlavy
 • Respirátor
 • Rukavice
 • Těsně přiléhající ochranné brýle

Stroj na foukání minerální vlny – příprava a nastavení

1. Plnění přístroje

Balení materiálu Supafil Loft rozřízněte nad násypkou, do zásobníku jej sypejte po vzájemně oddělených kusech, to přispěje k lepší distribuci vlny při foukání. Obdobně důležité je udržování „minimální hladiny“ izolace v zásobníku. Snadněji tak dosáhnete konstantní rychlost foukání.

2. Pokyny pro instalaci

Izolace musí být nafoukána s minimální cílovou hustotou 12 kg/m3, to je důležité pro dosažení deklarované hodnoty součinitele tepelné vodivosti, resp. deklarované hodnoty tepelného odporu.

Před začátkem práce nastavte stroj a zkontrolujte rychlost toku vlny. Kontrolu doporučujeme opakovat i následně v průběhu aplikace. Pouze tak lze zajistit dosažení cílové hustoty nafoukané vlny v rozmezí 12–13,5 kg/m3.

Výslednou hustotu minerální vlny ovlivňuje řada faktorů: typ a nastavení foukacího stroje, velikost, délka a tvar hadice, tloušťka instalované izolace, prostorové uspořádání izolované konstrukce, atd…

Nastavení stroje, ověření intenzity toku vlny a kontrolu dosažené hustoty izolace doporučujeme opakovat vždy po přerušení práce a před opětovným začátkem práce.

Neustálá kontrola dosažené hustoty minerální vlny je nutná pro správné nastavení stroje, neboť poskytuje potřebnou zpětnou vazbu.

Pokud kontrola hustoty nevykáže dosažení požadované hodnoty, upravte nastavení stroje!

a) Pokud je instalovaná hustota příliš vysoká:

 • Pokud je to možné, zvyšte průtok vzduchu, a/nebo snižte rychlost přísunu materiálu – tak dojde ke zvýšení poměru vzduch/vlákno v přívodní hadici, vlákna se oddělí a zvýší se tak objem.
 • Pokud je to možné, snižte rychlost přísunu materiálu, jednotlivá vlákna si zachovají větší délku a dojde tak k zvýšení objemu nafoukané vlny.

b) Instalovaná hustota je příliš nízká:

 • Snižte průtok vzduchu, a/nebo zvyšte rychlost přísunu materiálu – tak dojde ke snížení poměru vzduch/vlákno v přívodní hadici, vlákna zůstanou více pohromadě a objem se sníží.
 • Pokud je to možné, zvyšte rychlosti vnitřních částí stroje, dojde tak ke zkrácení vláken a objem se sníží.

Doporučená provozní hladina

Pro foukání minerální vlny Supafil® lze použít mnoho typů běžně vyráběných strojů.

Seznam doporučených přístrojů pro Supafil® vám poskytne společnost Knauf Insulation.

Většina foukacích strojů umožňuje nastavit rychlost proudění vzduchu a rychlost přísunu izolačního materiálu. Poměr mezi rychlostí proudění vzduchu a rychlosti přísunu izolační vlny je při aplikaci izolací řady Supafil® zásadní.

Rychle proudící vzduch, spolu s optimálním přísunem izolační vlny umožňuje vzájemné oddělení pružných vláken. Výsledkem je plynulý tok materiálu s vysokým objemem a nízkou hustotou.

Údržbu přístroje provádějte v souladu s pokyny jeho výrobce.

Při zajištění vyšší výsledné kvality tepelně izolační vrstvy, mohou pomoci následující doporučení:

Provádějte kontrolu hustoty vždy při započetí práce.

Doporučujeme provádět pravidelné kontroly hustoty i v průběhu instalace, alespoň jednou za hodinu.

Při izolaci otevřených prostor půd a na podhledech je cílová hustota 12 až 13,5 kg/m3:

Izolace se fouká horizontálně s ústím hadice ve výšce 0,8 až 1,1 metru nad úrovní zateplované konstrukce, tak aby dopadala na konstrukci nejméně 1,5 až 2 metry od ústí přívodní hadice.

Distribuci materiálu zajistíte plynulým krouživým pohybem.

Doporučujeme foukací stroje s vyšším výkonem, nejvhodnější je zpravidla kombinace vyšší rychlosti přísunu izolace a střední až vysoký objem proudu vzduchu. 

3. Nastavení stroje

Optimální rychlost foukání závisí na konkrétní konfiguraci přístrojového vybavení a nastavení stroje. Cílová hustota Supafil Loft po nafoukání je 12 až 13,5 kg/m3:

Pro zajištění nejlepších výsledných vlastností Supafilu je zásadní stav nastavení stroje.

Zkontrolujte, zda veškerá měřidla a přístrojové vybavení je v dobrém a funkčním stavu.

Nastavte na stroji vysoký průtok vzduchu – např. tlak 60 mbar (pouze vzduch)

(Poznámka: tlak vzduchu v může být nutné zvýšit pokud je použita hadice delší než 40 m, nebo v případě že instalace je prováděna výš, než je umístěn foukací stroj.)

Seřiďte přísun materiálu pro optimalizaci rychlosti průtoku přístroje, abyste dosáhli cílového rozmezí hustoty 12 kg/m3 

Optimální rychlost přísunu závisí na konstrukci přístroje; systémy Supafil jsou obvykle foukané rychlostí 4 až 10 kg/min

v závislosti na konkrétním přístroji. Optimální rychlost zjistíte pokusem.

Pro dosažení deklarovaných vlastností izolace je nutné správné nastavení stroje.

Kontrolu hustoty doporučujeme provádět vždy před zahájením práce a pravidelně v průběhu práce

(viz. například kontrola hustoty metodou „Test Box“).

V případě jakékoliv nejasnosti se obraťte na zástupce společnosti Knauf Insulation

4. Přívodní hadice

Přívodní hadice musí být:

 • V dobrém stavu
 • 40–100 metrů dlouhá
 • Hadice musí mít tvar „husího krku“ (vnitřní hrubý povrch přispívá k rozdělení vlny a tedy k vytvoření výsledného objemu).
 • Hadice jsou zpravidla z flexibilních plastů.

Kontrola vlastností izolace

A. Metoda trn a deska, slouží k standardizovanému určení instalované tloušťky izolace.

Doporučený postup:

1. Naplňte násypku stroje izolačním materiálem.

2. Bezprostředně po spuštění stroje směřujte tryskou mimo vybrané místo.

3. Po dosažení plynulého proudu izolace, vyplňte vybranou oblast například 1 m × 1 m izolací plynulými krouživými pohyby (ústí hadice orientované horizontálně, nad úrovní izolované konstrukce 0,8 m až 1,1 m, v horizontální vzdálenosti od místa dopadu izolace 1,5 až 2,0 m).

4. Po vyplnění dutiny na požadovanou tloušťku izolace, stanovte její tloušťku takto:

I. vložte trn do otvoru v desce, přidržte desku nad měřenou izolací a protlačte trn skrz izolaci.

II. Položte desku na izolaci;

III. pevně uchopte trn v místě kde prostupuje deskou, vyjměte jej z izolace a změřte vzdálenost mezi rukou a hrotem trnu. Od naměřené délky odečtěte tloušťku desky – výsledkem je efektivní tloušťka izolace v tomto bodu.

Metoda trn a deska – vybavení

Měřicí vybavení se sestává zařízení se skládá z přítlačné desky, trnu a kovového měřidla.

Přítlačná deska zhotovená z tuhého průhledného plastu nebo z jiného vhodného materiálu tvaru čtverce s hranou 200 mm. Celková hmotnost desky v intervalu od 75 g do 88 g, vlastní hmotností tak deska vyvine tlak 20 ± 1,5 Pa.

Trn je zhotovený z ocelového drátu o průměru 3 mm a dostatečně dlouhý, aby proniknul celou tloušťkou izolační vrstvy. Drát je opatřen hrotem 20 mm.

Kovové měřidlo odstupňované po milimetrech tak aby umožnilo odečíst tloušťku s přesností na 1 mm.

Aby bylo možné dosáhnout cílové hustoty 12 až 13,5 kg/m3, je nutné ověřit a upravit nastavení stroje vždy před začátkem práce. Kontrola tloušťky a hustoty nafoukané izolace je nutná pro správné nastavení stroje.

B. Kontrola hustoty izolace metodou test box

Nafoukáním testované oblasti (test boxu) o známém objemu, zvážením nafoukaného materiálu a výpočtem hustoty (vit příklad výpočtu uvedený níže).

Test box je v podstatě krabice, shora otevřená, známého půdorysu (ideálně 1 m × 1 m), s výškou stěny odpovídající požadované tloušťce izolace. Tloušťka nafoukané izolace pro výpočet objemu by měla být zjištěna metodou trn a deska.

Pro zajištění správné kontroly doporučujeme:

 • Použít test box, jehož výška odpovídá tloušťce Supafilu® Loft, která se bude instalovat;
 • Text box umístěte do stejného místa (stejné výšce a vzdálenosti) od foukacího stroje jako místo které budete zateplovat.
 • použijte stejné vybavení, hadici (průměr, délka), foukací stroj a metodu které budou použity při vlastním zateplování.

Postup:

1. Naplňte násypku stroje izolačním materiálem.

2. Umístěte test box přibližně 2 m před ústí hadice. Bezprostředně po spuštění stroje směřujte tryskou mimo test box.

3. Když izolace proudí z hadice plynule, naplňte box tak že přitom pohybujte hadicí plynulým a krouživým pohybem ze strany na stranu, izolace bude nafoukána cca 0,5 m kolem stěn boxu. Při aplikaci držte ústí hadice vy výšce 0,8 až 1,1 metru,  koncovou část hadice držte stále ve vodorovné poloze. Vzdálenost ústí hadice udržujte ve vzdálenosti 1,5 až 2 metry od boxu. Hadice nesmí být namířena dolů ani vzhůru.

4. Po nafoukání se nadbytečná tloušťka izolace opatrně odstraní tak, aby byla přibližně stejná, jako je výška test boxu.

5. Efektivní tloušťku změřte metodou trnu a desky (viz výše).

6. Izolaci obsaženou v boxu zvažte a zapište naměřenou hmotnost.

7. Hustotu vypočtěte takto:

– Objem Supafilu® Loft v test boxu = délka * šířka * efektivní tloušťka s rozměry v metrech (m)

– Hustota v kilogramech na metr krychlový (kg/m3) = hmotnost / objem Supafilu® Loft v test boxu

PŘÍKLAD – kontrola hustoty metodou test box

Efektivní tloušťka měřená metodou trn a deska: 0,34 m

Objem Supafilu® Loft v test boxu čtvercového půdorysu s délkou strany 0,5 m:

délka * šířka * efektivní tloušťka = 0,50 m * 0,50 m * 0,34 m = 0,085 m3

Požadovaná hmotnost při cílové hustotě 12 kg/m3:

0,085 m3 * 12 kg/m3 = 1,02 kg

Jako příklad, když skutečný materiál v test boxu váží 1,11 kg:

Skutečná hustota = hmotnost / objem = 1,11 kg / 0,085 m3 = 13,06 kg/m3

Skutečná hustota 13,06 kg/m3 je v rámci intervalu přípustných hodnot 12,0 až 1 3,5 kg/m3 a byla by akceptovatelná.

C. Spotřeba balení izolace pro zateplení podhledu

Orientační výpočet počtu balení, nutných pro dosažení tloušťky izolace v dané ploše, je velmi jednoduchý. Spotřebu materiálu můžete vypočítat ze spotřeby izolace pro příslušnou tloušťku izolace na 100 m2 (viz. tabulka níže) před začátkem prací.

Nejprve je třeba změřit a vypočítat skutečnou plochu, která bude pokryta tepelnou izolací Supafil® Loft. Uvažovaná spotřeba materiálu Supafil® na 1 m3 bude odpovídat cílové hustotě 12,0 až 13,5 kg/m3.

Pro dosažení požadované efektivní tloušťky izolace a cílové hustoty izolace doporučujeme před i v průběhu izolačních prací provádět kontroly metodou trn a deska a metodou test box.

D. Využití znalosti rychlosti foukání přístroje

požadovaná pro známou půdní/podkrovní plochu. Stejně jako předchozí metodu, lze i tuto použít na začátku práce a také v průběhu instalace, pokud si chceme ověřit, že neexistuje žádná významná odchylka.

Pro zajištění správné kontroly doporučujeme:

 • provést kontrolu na stejné úrovni podlahy a vzdálenosti, jako je půdní/podkrovní plocha;
 • použít stejné vybavení, hadici (průměr, délka), foukací zařízení a metoda jako při půdní/podkrovní instalaci.

Postup určení průtokové rychlosti:

Měření rychlosti foukání přístroje

Vybavení:

 • Prodyšný pytel
 • Stopky
 • Závěsná váha

Přístroj musí pracovat v ustáleném stavu.

1. Zvažte prázdný pytel.

2. Vložte alespoň jedno balení vlny Supafil® do násypky přístroje a míchejte vlnu po dobu jedné minuty.

3. Po dosažení plynulého průtoku izolace vložte hadici do pytle a po dobu jedné minuty foukejte izolaci do pytle.

4. Po jedné minutě nastavte foukací stroj do režimu „pouze vzduch“ a počkejte, než se hadice zcela vyprázdní.

5. Vypněte stroj a zvažte pytel naplněný vlnou. Spočtěte hmotnost materiálu pouhým odečtením hmotnosti pytle: Výsledkem je průtoková rychlost (kg/min). Znalost rychlosti jakou je foukaná izolace můžete využít pro výpočet doby nutné pro pokrytí zateplované plochy o známé výměře.

PŘÍKLAD – Metoda využívající znalost rychlosti foukání a kontrole doby instalace

Předpokládejme, že

 • změřená průtoková rychlost FR = 9 kg/min,
 • vybraný půdní prostor, který se bude izolovat má plochu: A = 12 m2,
 • Deklarovaná hodnota tepelného odporu izolace která je v tomto projektu požadována je: R = 7,00 m2K/W.

Pak minimální tloušťka Supafilu® Loft , který se bude instalovat, podle tabulky vlastností: t = 320 mm = 0,32 m

Objem minerální izolace, který je potřeba na konstrukci nafoukat:

V= A * t = 12 m2 * 0,32 m = 3,84 m3

Odpovídající interval hodnot ve kterém by měla být skutečná hmotnost izolace nafoukané na tuto plochu:

W = V * (12,0 kg/m3 až 13,5 kg/m3) = 3,84 m3 * (12,0 kg/m3 až 13,5 kg/m3) = 46,08 kg až 51,84 kg

Teoretický časový interval foukání:

t min-max = W / R = 46,08 až 51,84 kg / 9 kg/min = 5,12 až 5,76 min = 5 minut 7 sekund až 5 minut 45 sekund

Skutečná hustota 13,06 kg/m3 je v rámci intervalu přípustných hodnot 12,0 až 13,5 kg/m3 a byla by akceptovatelná.

Příslušenství: přístroje a hadice

Přístroje

Existuje několik přístrojů, které Knauf Insulation doporučuje k foukání Supafilu® Loft. Pro bližší informace kontaktujte obchodní zástupce.

Tajfun K

Hadice

Nabízíme a doporučujeme několik druhů hadic s příslušenstvím.

 


Montážní příručka